KPFK
Facebook
Baner

 

Nasz Patron

dr Piotr Rojek (27.06.1945-02.12.2012)


Biegły rewident. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 1976 roku uzyskał stopień doktora. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jego długoletnia kariera dydaktyczna zaowocowała wydaniem szeregu podręczników i ...

wiecej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z rewizji finansowej 2016/2017

REGULAMIN

KONKURSU

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z REWIZJI FINANSOWEJ

ORAZ INNYCH USŁUG BIEGŁEGO REWIDENTA

AKADEMICKIEJ FUNDACJI RACHUNKOWOŚCI I AUDYTU IM. DR PIOTRA ROJKA

WE WSPÓŁPRACY Z KRAJOWĄ IZBĄ BIEGŁYCH REWIDENTÓW

 

 

 

§1

1.     Regulamin określa zasady przeprowadzenia w roku 2017 Konkursu na najlepszą pracę magisterską z rewizji finansowej, zwanego dalej „Konkursem”.

2.     Organizatorem Konkursu jest Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka (zwana dalej „Fundacją”) we współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (zwana dalej „KIBR”).

3.     Konkurs na najlepszą pracę magisterską ma na celu umacnianie i propagowanie wiedzy
z dziedziny rewizji finansowej, poszerzanie wiedzy na temat zawodu biegłego rewidenta, promowanie zasad etyki związanych z zawodem, motywowanie studentów do podejmowania w pracach tematu rewizji finansowej oraz pozytywne wpływanie na poziom merytoryczny prac związanych z tematyką rewizji.

4.     Konkurs jest organizowany jeden raz w roku.

 

§2

1.     W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z rewizji finansowej oraz innych usług biegłego rewidenta napisanych
w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

2.     Prace na Konkurs zgłaszane są przez promotorów prac magisterskich lub katedrę, instytut, zakład na piśmie.

3.     Prace  nie mogą być zgłaszane w kolejnej edycji Konkursu.

4.     Zgłoszenie pracy na Konkurs następuje poprzez nadesłanie:

-        jednego egzemplarza pracy w wersji papierowej,

-        jednego egzemplarza w wersji elektronicznej (płyta CD),

-        formularza zgłoszeniowego promotora, katedry, instytutu, zakładu wraz ze zgodą autora pracy na wzięcie udziału w Konkursie oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu,

-        kopię dokumentu potwierdzającego nadanie - w oparciu o zgłoszoną pracę – tytułu zawodowego.

5.     Prace oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 4 powinny być przesłane
w terminie do dnia 10 lipca 2017 roku na adres:

Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka

ul. Konduktorska 33

 40-155 Katowice.

6.     Po zakończeniu przez Kapitułę Konkursu oceny prac, ustaleniu wyników Konkursu nadesłane egzemplarze prac nie będą zwracane.

 

                                                                             §3

1.     Oceny prac zakwalifikowanych do Konkursu dokonuje Kapituła Konkursu, której członków powołuje Zarząd Fundacji oraz przedstawiciel KIBR w osobie prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Kapituła składa się z przewodniczącego i członków. Decyzje Kapituły podejmowane są kolegialnie w obecności, co najmniej 2/3 składu.

2.     Decyzje Kapituły są wiążące i ostateczne.

§4

1.     Po spełnieniu warunków formalnych otrzymane prace zostają skierowane do oceny.

2.     Przewodniczący ustala harmonogram prac Kapituły.

3.     Prace zgłaszane na Konkurs podlegają ocenie według zasad określonych w Regulaminie Kapituły Konkursu.   

4.     Po dokonaniu oceny prac złożonych na Konkurs następuje wybór prac magisterskich, które osiągnęły wynik powyżej 70% możliwych do uzyskania punktów.

5.     Wybrane prace poddawane są ocenie przez innych członków Kapituły.

6.     Łączna suma punktów otrzymanych w pierwszej i drugiej ocenie decyduje o przyznaniu nagród. Przy równej liczbie punktów decyduje głosowanie.

7.     Kapituła Konkursu kończy ocenę prac i ustala wyniki Konkursu w terminie do 30 września 2017 roku przekazując informację Zarządowi Fundacji w postaci pisemnego protokołu.

 

§5

1.   Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

§  Pierwszą nagrodę w wysokości 5.000,00 zł,

§  Drugą nagrodę w wysokości 3.000,00 zł,

§  Trzecią nagrodę w wysokości 2.000,00 zł.

2.   Kapituła może nie przyznać nagrody.

3.   Wartości nagród wymienione w ust. 1 zostaną wypłacone po pomniejszeniu o podatek, który Fundacja jest zobowiązana pobrać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§6

1.     O wynikach Konkursu Fundacja powiadamia zainteresowanych oraz promotora, katedrę, instytut, zakład zgłaszający oraz Rektora Uczelni na piśmie.

2.     Osoby nagrodzone otrzymają nagrody podczas uroczystości wręczenia nagród, której termin
i miejsce zostanie ogłoszone przez Fundację do dnia 15 października 2017 roku. Wręczenia nagród dokona Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

3.     Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

4.     Fundacja zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji
o osobach nagrodzonych w Konkursie w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także prawo do wykorzystywania wizerunku osób nagrodzonych w Konkursie w Internecie, prasie lub w telewizji poprzez publikację zdjęć oraz materiałów filmowych zebranych podczas trwania Konkursu
w celach związanych z promocją Konkursu.

5.     Przez zgłoszenie Fundacji chęci udziału w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikacje, określone w §6 punkt 3, a także na przetwarzanie przez Fundację jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach przekazanych Fundacji
w związku z Konkursem w zakresie i zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym oraz w celu przeprowadzenia Konkursu oraz udziela Fundacji upoważnienia do korzystania z prac stworzonych przez uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie.

6.     Informacje uzyskane od uczestników Konkursu za pośrednictwem wypełnionego przez nich formularza zgłoszeniowego będą wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych, a ponadto do stworzenia bazy danych Fundacji. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania. Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka będzie administratorem Bazy Danych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 195).

7.     Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016, poz. 666) Baza Danych stanowi przedmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa majątkowe do Bazy Danych przysługują Akademickiej Fundacji Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka. Autorskie prawa majątkowe do Bazy Danych nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bądź obciążane, bez zgody pozostałych uprawnionych do Bazy Danych.

8.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.     Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Fundacji, a także na stronie internetowej pod adresem www.fundacja-pr.org.

10.  Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

  Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj                                                                                                          

 

KPFK

AKADEMICKA FUNDACJA RACHUNKOWOŚCI I AUDYTU IM. DR PIOTRA ROJKA
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33, tel. +48 32 78 37 400, fax. +48 32 750 06 77